Международна икономика


Златева, Добринка (2009) Международна икономика В. Търново: Фабер, 2009, с. 147, ISBN 978-954-9498-28-8 COBISS.BG-ID 1233970660


 Представени са проблемите на международната икономика
  Учебник / Учебно помагало
 международна търговия, междуародни финанси, интеграционни, транснационални, глобални процеси
 Издадено
  24920
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/