Световният икономически лабиринт: Лекционен цикъл по международна икономика


Златева, Добринка (2005) Световният икономически лабиринт: Лекционен цикъл по международна икономика В. Търново: Фабер, 2005, с. 247, ISBN 954-775-497-1 COBISS.BG-ID 1044165860


 Изследвани са проблемите на международната икономика – международна търговия, международни финанси, международно движение на капитали, интеграционни, транснационални и глобални проблеми
  Учебник / Учебно помагало
 международна търговия международни финанси, интеграция, транснационализация, глобализация
 Издадено
  24919
 Добринка Златева

1. Йорданова, Д. Възможности за ефктивно управление на организационни кризи. Изд. ИВИС, Велико Търново, 2019, с. 13. ISBN 978-619-205-114-3

2. Н. Бянова, в Златева, Д. и др. Международна икономика, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2019, с. 12, ISBN 987-619-208-175-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/