Австро-Унгария и българското националноосвободително движение в Македония и Одринска Тракия 1893 - 1912


Мишев, Радослав (1993) Австро-Унгария и българското националноосвободително движение в Македония и Одринска Тракия 1893 - 1912 София, 1993, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", ред. В. Радев, рецензенти Д. Гоцев, М. Лалков, 180 с. COBISS.BG-ID 1026466020


 Авторът обосновано изследва като цяло австро-унгарското отрицателно отношение към българския национален въпрос през разглеждания период. Показва се и врадната роля на Австро-руското споразумение за статуквото от 1897 г. върху българското национално движение в Европейска Турция, политиката на дуалистичната монархия към Балканската криза от 1902 - 1904 г., същността на Мюрцщегската реформена програма в, виенската позиция към взаимоизтребителните борби на националностите в Македония, Анексионната криза и др. Постоянна грижа на австро-унгарската дипломация е да не допусне формиране на Балкански съюз.
  Монография
 Австро-Унгария, ВМОРО, четническа акция, граф Агенор Голуховски, Илинденско-Преображенско въстание, реформена акция в Македония


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24908
 Радослав Мишев

6. Кацаров С. Австро-унгарският дуалистичен модел, Издат. „Иврай“, Сfbrs, 2013, 276 с., редактор – Р. Константинова, цит. с. 270. ISBN 978-954-9388-44-6

5. Георгиев, Б. Младолибералната партия в Княжество България. – В. Търново : Изд. „Ивис”, 2010, 400 с., рецензент Л. Спасов, цит. с. 305, ISBN 978-954-8387-70-5

4. Прешленова, Р. По пътищата на европеизма : Висшето образование в Австро-Унгария и българите (1879–1918). – София : Парадигма, 2008, 404 с., ISBN 978-954-326-072-0, цит. с. 22.

3. Михов М. С кръст и меч. Българската екзархия, ВМРО и освободителните борби на българите в Македония и Одринско /1902-1912/. - В. Търново, Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий", 2002 г., цит. с. 400, 435. ISBN 954524-380-5

2. Палангурски М. България в балканската политика на Русия /1899 - 1903 г./, В. Търново, Издат. "Слово", 1996 г., 318 с., рецензенти - до. д-р Р. Мишев, доц. д-р М. Минчев, цит. с. 12, 122, 234, 292-293, 299, 316, ISBN 954-439-412-5

1. Калчев К. Генерал Данаил Николаев, София, Издателство МО "Св. Георги Победоносец", 1995 г.,, цит. с. 131, 142. COBISS.BG-ID 1028159716

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/