Първата световна война като преломен момент в световната история


Мишев, Радослав (2000) Първата световна война като преломен момент в световната история //Осемдесет години от Първата световна война, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ред. Хр. Глушков, В. Търново 2000, с. 155-164, ISBN 954-524-235-3


  След обзор на катастрофалните последици от Световната война, авторът анализира нейните последици в хуманен, държавно-политически, социален и икономически план.Рухват четири империи, компрометират се традиционните политически партии и се създава предпоставки за разпространението на тоталитарни и авторитарни идеологии и режими. Засягат се и геополитическите промени в света.
  Статия
 Първа световна война, тоталитаризъм, нацизъм, фашизъм, династия на Хабсбургите


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24894
 Радослав Мишев

1. Минков С. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, рецензенти Р. Ангелова, В. Параскевов, научен ред. Б. Георгиев, Шумен, 2013 г. 372 с., Цит. с. 7, 41, 353. ISBN 978-954-577-839-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/