Балканската политика на Австро-Унгария в края на XIX и началото на ХХ век (принципи, цели и периодизация )


Мишев, Радослав (2001) Балканската политика на Австро-Унгария в края на XIX и началото на ХХ век (принципи, цели и периодизация ) България, българите и техните съседи през вековете: Изследвания и материали от научната конференция в памет на доц д-р Хр. Коларов, Велико Търново, 30-31 октомври 1998 г., Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", ред. Й. Андреев, Кр. Мутафова..., В. Търново 2001, с. 542 - 554 ISBN 954-524-280-9


 Авторът определя принципа на консерватизма като традиционен за австро-унгарската балканска политика през разглеждания период. Същевременно се спира и на имперската доктрина. В представената в изследването периодизация се дефинират пет периода, характеризиращи се със специфични външнополитически стратегии на Балканите. Балканските войни и Първата световна война поставят австро-унгарската дипломация в години на тежки изпитания.
  Статия
 Австро-Унгария, кронпринц Рудолф, консерватизъм, статукво, имперска доктрина, "нов курс" на Ерентал


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24888
 Радослав Мишев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/