Сравнителен анализ на физическoто развитие при български и ромски ученици от Великотърновска област. Сб. от Юбилейна научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", Съюз на учените в България, Велико Търново, 2004 г. Ред. Г. Димитров, Б. Ангелов, Г. Тодоров и др. В. Търново: Фабер, том 1, с. 361-369. ISBN 954-775-514-5 (COBISS.BG-ID 1045835236)


Пулова-Ганева, Юлия (2005) Сравнителен анализ на физическoто развитие при български и ромски ученици от Великотърновска област. Сб. от Юбилейна научна конференция "СУБ и развитието на науката и висшето образование", Съюз на учените в България, Велико Търново, 2004 г. Ред. Г. Димитров, Б. Ангелов, Г. Тодоров и др. В. Търново: Фабер, том 1, с. 361-369. ISBN 954-775-514-5 (COBISS.BG-ID 1045835236) Издателство "Фабер", В. Търново


 
  Доклад
 физическо развитие, български и ромски ученици


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  24882
 Юлия Пулова-Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/