Физическа дееспособност при подрастващи от гр. В. Търново. – В: Наука, околна среда и устойчиво развитие. В. Търново: Фабер, 2002, с. 380-385. ISBN 954-775-154-9 (COBISS.BG-ID 1039866596)


Пулова-Ганева, Юлия (2002) Физическа дееспособност при подрастващи от гр. В. Търново. – В: Наука, околна среда и устойчиво развитие. В. Търново: Фабер, 2002, с. 380-385. ISBN 954-775-154-9 (COBISS.BG-ID 1039866596) Издателство "Фабер", В. Търново


 
  Статия
 здраве, физическа дееспособност


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  24881
 Юлия Пулова-Ганева

1. Петкова, Мирослава (2011) Анализ на физическа дееспособност и психически качества на 9-10 годишни ученици след приложен модел по подвижни игри. - В: Кинезиология’2011. В. Търново: I&B LTD, 2011, с. 229-233. ISSN 1313-1313‐244X (print) (COBISS.BG-ID 1125170916 и национален референтен списък) (цитирано на с. 229 и с. 233 ) Online <://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1083&zid=5>

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/