Класически техники и съвременни технологии в изобразителното изкуство, Международна научна конференция "Oт сетивното към визуалното: плурализмът в изкуството", В. Търново, 20-21 ноември 2015, [Електронен ресурс -1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см] В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2017' ISBN 978-619-208-103-4; COBISS.BG-ID 1284937188


Легкоступ, Пламен (2017) Класически техники и съвременни технологии в изобразителното изкуство, Международна научна конференция "Oт сетивното към визуалното: плурализмът в изкуството", В. Търново, 20-21 ноември 2015, [Електронен ресурс -1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см] В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2017' ISBN 978-619-208-103-4; COBISS.BG-ID 1284937188 В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"


 В доклада "Класически техники и съвременни технологии в изобразителното изкуство", представен на Международната научна конференция "Oт сетивното към визуалното: плурализмът в изкуството", проведена във В. Търново на 20-21 ноември 2015 е разгледана релацията между класическите изразни средства в изобразителното изкуство и компютърните проекции на творбите.
  Доклад
 класически техники, съвременни технологии, изобразително изкуство
 Издадено
  24878
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/