Kultur, Bildung und Geist: Trinität oder Einheit? Unterwegs zu einer europäischen Identität. In: Kultur, Bildung oder Geist? Skizzen zur Gestalt der europäischen Humanwissenschaften im 21. Jahrhundert. Hrsg. Roland Benedikter. Innsbruck u.a.: Studien-Verlag, 2004, S. 441-452. ISBN: 978-3-7065-1832-1.


Ангелова, Пенка (2004) Kultur, Bildung und Geist: Trinität oder Einheit? Unterwegs zu einer europäischen Identität. In: Kultur, Bildung oder Geist? Skizzen zur Gestalt der europäischen Humanwissenschaften im 21. Jahrhundert. Hrsg. Roland Benedikter. Innsbruck u.a.: Studien-Verlag, 2004, S. 441-452. ISBN: 978-3-7065-1832-1. Innsbruck u.a.: Studien-Verlag.


 Култура, образование и духовност. Това е статия за сборник, в който се визират европейските хуманитарни науки в тяхната процесуалност и съвременна насоченост. Тук П. Ангелова представя тезата си за ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО РОДИНА и необходимостта от образователен проект за европейската цивилизация и европейска история, която да не представлява сума от национални истории, а да проследява развитието на европейските общества в тяхното взаимодействие и многопластови културни контакти. Преходът в хилядолетията с неговите нови политически, икономически и обществени измерения изисква и нови образователни съдържания и в това отношение т.н. Cultural Stdies/Kulturwissenschaften могат да предоставят рамката на такова обучение. Концепцията за уникалността на отделните европейски култури би трябвало да се допълни и обогати с убеждението за уникалността на тяхното многовековно взаимодействие. Като рамка на този тип изследвания авторката предлага „трите стълба на европейската цивилизация: материалната, социалната и менталната организация”, разгледани в сравнителен аспект между отделните европейски култури.
  Статия
 европейска цивилизация, образование, образователни проекти
 Издадено
  24875
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/