Как да работим с агресивни деца


Тасевска, Даниела (2011) Как да работим с агресивни деца София : РААБЕ България, 2011 ([София] : Симолини 94) ISBN 978-954-9619-53-9 978-954-9619-54-6 УДК 316.647.3-053.2 376.5.015.3 COBISS.BG-ID 1245666276


 
  Книга
 агресия, антиагресия, превенция на агресивно поведение, психосоциална лаборатория в училище.


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  24845
 Даниела Тасевска

4. Цитирано в: Дерменджиева, С. Социална интеракция и себеидентификация на детето в подготвителната група на детската градина. В: Изследаване и практика, Библиотека ДИОГЕН, Книга ПСИХОЛОГИЯ. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 1-234, ISBN 978 - 619-208-192-8, ISSN 1314-2763.

5. Цитирано в: Дянкова, Г. Психолого-педагогически аргументи за промотиране на педагогическата технология "просоциалност в предучилищна възраст" като образователна стратегия в детската градина. В: Изследаване и практика, Библиотека ДИОГЕН, Книга ПСИХОЛОГИЯ. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 1-234, ISBN 978 - 619-208-192-8, ISSN 1314-2763.

3. Цитирано в: Дянкова, Г. Толерантност в делничност и празничност: Методически алгоритъм за неформално образование е иновативни професионални умения на учителя за междуетническа толерантност в детската градина, 2015. Изд. Фараго, София, с. 82. ISBN 978-619-206-015-2 COBISS.BG-ID 1272947428

2. Цитирано в: Карагьозова, Н. Агресията сред децата В: Научни трудове на Русенския университет., 2013, том 52, серия 6.2, с. 160., ISSN 0205-3322, 1311-3321 (print), 2535-1028 (CD), 2603-4123 (ONLINE), НРС (www. nacid. bg.) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TAhltuasiCQJ:conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/6.2/6.2-29.pdf+&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg НРС (www.nacid.bg)

1. Цитирано в: Дерменджиева, С. Как да работим с родители. РААБЕ България ЕООД, 2012., с. 208. ISBN 978-954-9619-57-7 COBISS.BG-ID 1249391332

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/