Перспективата на ситуационно ориентираното обучение във висше училище. – Сб. научни трудове на русенски университет Ангел Кънчев. Русе, 2003, т. 40, 10.1, с. 50-54. ISSN 1311-3321. COBISS.BG-ID 1178499300


Симеонова, Катя (2003) Перспективата на ситуационно ориентираното обучение във висше училище. – Сб. научни трудове на русенски университет Ангел Кънчев. Русе, 2003, т. 40, 10.1, с. 50-54. ISSN 1311-3321. COBISS.BG-ID 1178499300 Русе


 В текста се представя ситуационно-ориентираното обучение във ВУЗ и неговите елементи.
  Статия
 ситуационно ориентирано обучение, висше училище
 Издадено
  24842
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/