Трансфер, дауншифтинг и холизъм: Парадигми в контекста на технологиите и технологичното обучение. Сб. от научна конференция "Дни на науката", Съюз на учените в България, Велико Търново, 2007 г. Ред. И. Харалапиев, В. Стоянова, Д. Златева, П. Костова, Н. Бъчварова. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 199-205. ISBN 978-954-775-906-0. COBISS.BG-ID 1249375460


Симеонова, Катя (2007) Трансфер, дауншифтинг и холизъм: Парадигми в контекста на технологиите и технологичното обучение. Сб. от научна конференция "Дни на науката", Съюз на учените в България, Велико Търново, 2007 г. Ред. И. Харалапиев, В. Стоянова, Д. Златева, П. Костова, Н. Бъчварова. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 199-205. ISBN 978-954-775-906-0. COBISS.BG-ID 1249375460 Велико Търново


 Три съвременни явления, които бързо набират скорост в развитите западни общества, са непознати в България. Статията ге представя, като ги обвързва с експоненциалното развитие на технологията и нейното значение в съвременната реалност. За технологичното обучение е важно те да бъдат познати, за да се разбира социалния детерминизъм като осъзнат избор, отхвърлящ подчинението на технологичната среда на съвременния човек/дете.
  Статия
 трансфер, дауншифтинг, холизэм, парадигма, технологично обучение
 Издадено
  24839
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/