География и икономика за 12 клас : профилирана подготовка


Марков, Иван (2013) География и икономика за 12 клас : профилирана подготовка , 2013, [2.] прераб. изд. : Просвета, 2013 (София : ПК "Д. Благоев"),268 с. : с ил. ISBN 978-954-01-2828-3 : COBISS.BG-ID 1262755044.


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  24838
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/