Методически задачи в урока по музика I-IV клас. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2018, 150 с. ISBN 978-619-00-0134-8 COBISS.BG-ID 1269336804


Николова, Илияна (2018) Методически задачи в урока по музика I-IV клас. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2018, 150 с. ISBN 978-619-00-0134-8 COBISS.BG-ID 1269336804


 Учебно помагало представящо примерни упражнения и задачи за развитие на различните музикални способности: мелодически слух, метроритмичен усет, ладов усет, вътрешно-слухови представи, усет за многогласие, както и задачи свързани с нотното ограмотяване и получаване на необходимите знания за музиката. Предназначено е за студенти и за учители по музика в началния курс.
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  24836
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/