Календарните празници в обучението по музика I-IV клас. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 185 с. ISBN 954-524-191-8 COBISS.BG-ID 1041051108


Николова, Илияна (2003) Календарните празници в обучението по музика I-IV клас. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 185 с. ISBN 954-524-191-8 COBISS.BG-ID 1041051108


 Запознава настоящи и бъдещи учители по музика с празниците, обичаите и обредите на българите, с песните, които ги придружават. Наред с фолклорните календарни празници, са застъпени и празници, които училището отбелязва, като Ден на славянската писменост и др. Предложен е разнообразен песенен материал за практическо приложение в уроците по музика.
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  24835
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/