Зоонимията и лексикалната системност


Емилиянова, Боряна (2006) Зоонимията и лексикалната системност Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Съст. Ангел Давидов. Велико Търново, 2006, с. 535-546. ISBN 10: 954-524-546-8; ISBN 13: 978-954-524-546-6.


 
  Статия
 ономастика, зоонимия, цвят, български език
 Издадено
  24834
 Боряна Емилиянова

1. Марияна Витанова, Мария Китанова, Йоанна Кирилова, Анна Лазарова, Калина Мичева-Пейчева, Надежда Николова, Иво Панчев, (София, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“) Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. // Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век, http://www.abcdar.com, год. IV, 2016, брой 8, ISSN 1314-9067. http://www.abcdar.com/magazine_VIII.php.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/