Към лексикалната характеристика на старобългарския и среднобългарския превод на хомилията за Петдесетница от Григорий Богослов. – В: Съвременни проблеми на българската езикова история. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1992, 77–95. ISBN 954-524-021-0. COBISS.BG-ID 1025837028.


Спасова, Мария (1992) Към лексикалната характеристика на старобългарския и среднобългарския превод на хомилията за Петдесетница от Григорий Богослов. – В: Съвременни проблеми на българската езикова история. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1992, 77–95. ISBN 954-524-021-0. COBISS.BG-ID 1025837028.


 
  Статия
 
 Издадено
  24832
 Мария Спасова

2. Каталог памятников древнерусской письменности XI-XIV вв. (Рукописные книги). Отв. ред. Д. М. Буланин ; [сост. Д. М. Буланин, А. А. Романова, О. В. Творогов, Ф. Томсон, А. А. Турилов], СПб.: Дмитрий Буланин, 2014, 944 с. (с. 749). ISBN 978-5-86007-759-1.

1. Славова, Т. Славянският превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, 350 с. (с. 38). ISBN 978-954-07-3515-3. COBISS.BG-ID 1255421924.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/