Проблемната ситуация в проблемно-субектното пространство. – В: Научни трудове. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2003, с. 335-340. ISSN 1313-8553. COBISS.BG-ID1178348516


Симеонова, Катя (2003) Проблемната ситуация в проблемно-субектното пространство. – В: Научни трудове. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2003, с. 335-340. ISSN 1313-8553. COBISS.BG-ID1178348516 Велико Търново


 Докладът представя теоретичната рамка - референтна рамка - във връзка с провеждано изследване върху уменията за решаване на проблеми в честнодидактическо обучение на студенти-бъдещи начални учители. Проблемната ситуация се представя с нейните характеристики и параметри, така, както исторически е описвана от изследователи в различни страни, и както я възприема самия изследовател.
  Доклад
 проблемна ситуация, проблемно-субектно пространство
 Издадено
  24830
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/