Политическата харизма.


Узунов, Филип (2006) Политическата харизма. В: "Философски форум : Тримесечно академично списание за хуманитаристика". София : Балкам АД, бр.2 /2006, стр. 72-86, ISSN: 1311-1213, COBISS.BG-ID 1172690660


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  24821
 Филип Узунов

1. Марковска. А. "За Тръмп и победоносния хаос в една президентска кампания". В: Сб. Доклади от Годишна международна научна конференция на Факултет Авиационен 2019", НВУ "В.Левски", Д.Митрополия.Ред.Ж.Петров.,Митов, Л. и др. стр. 407-415, ISBN 978 -954-713-123-1., цит. на стр. 409.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/