Търновският музикоучител Никола Златарски.


Мечкова, Клара (1988) Търновският музикоучител Никола Златарски. Музикални хоризонти, 1988, 17–18, с. 31-36. ISSN 1310-0076 COBISS.BG-ID - 1119760356


 Никола Златарски е едно почти непознато име за музикалната ни история. Този материал подрежда сравнително твърде оскъдните факти за живота и дейността му. В жанрово разнообразното му творчество, чийто обхват е много внимателно определен, важно място заема известната осмогласна стихира "Богоначальным мановением..." (15 август, Успение Богородично).
  Доклад
 Никола Златарски


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  2482
 Клара Мечкова

3. Крачева, Лилия. Българска музикална култура от древността до наши дни. София, 2008, 343 с. ISBN: 97895490210 Страница: 335

2. Хърков, Стефан. Църковнопевчески школи – средища на българското църковно пеене през Възраждането. - В:. Българско музикознание, 2007, 3 – 4, с. 210-220. ISSN 0204 - 823X. Страница: 213.

1. Тончева, Елена. Православната музика в България – музикални паметници с невмена нотация. София, 2006, с. 231-302. – В: Флорос, Константин. Въведение в невмознанието. Средновековни нотни системи. София, 2006. ISBN: 978-954-8594-03-5. Страница: 264.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/