Семантичният преход пъстър-лукав в балканските езици


Емилиянова, Боряна (2004) Семантичният преход пъстър-лукав в балканските езици Сборник в чест на Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 2004, стр. 427-440. ISBN 954-524-410-0


 
  Статия
 етнолингвистика, фразеология, балкански езици, цвят
 Издадено
  24818
 Боряна Емилиянова

2. Марияна Витанова, Мария Китанова, Йоанна Кирилова, Анна Лазарова, Калина Мичева-Пейчева, Надежда Николова, Иво Панчев, (София, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“) Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. // Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век, http://www.abcdar.com, год. IV, 2016, брой 8, ISSN 1314-9067. http://www.abcdar.com/magazine_VIII.php.

1. М. М. Макарцев, Цвет и свет в балканославянских и албанских вариантах „Баллады о мертвом брате” // Балканский спектр: от света к цвету. Балканские чтения 11. Тезисы и материалы. Ред. М.М. Макарцев, И.А. Седакова, Т.В. Цивьян. Москва: Пробел-2000, 2011, с. 105-113. ISBN: 978-5-7576-0226-4. – Цит. на стр. 111.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/