Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор


Емилиянова, Боряна (2003) Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследването на общобалканската лексика. Доклади от международна научна конференция, София, 30.09 - 01.10.2002 г. (Трета среща на Комисия по балканско езикознание към Международния комитет на славистите). Състав. Петя Асенова. Faber, 2003, с. 120-137. ISBN 954-775-226-X.


 
  Статия
 етнолингвистика, фразеология, балкански езици
 Издадено
  24817
 Боряна Емилиянова

2. Марияна Витанова, Мария Китанова, Йоанна Кирилова, Анна Лазарова, Калина Мичева-Пейчева, Надежда Николова, Иво Панчев, (София, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“) Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. // Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век, http://www.abcdar.com, год. IV, 2016, брой 8, http://www.abcdar.com/magazine_VIII.php. ISSN 1314-9067.

1. Иво Братанов. Зелен ли е зеленият кон? // Научни трудове на русенския университет, 2015, т. 54, серия 11. ISSN 1311-3321.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/