Регулаторни механизми за киберсигурност в Европейския съюз


Димитрова-Гализова, Мариела (2014) Регулаторни механизми за киберсигурност в Европейския съюз Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността", 13-13 ноември 2014 г., гр. Велико Търново, т. 2, научно направление "Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната, В. Търново: Национален военен университет "Васил Левски", 2367-7473 (online), 2367-7465 (print) .


 В доклада се разглежда проектодирективата на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза и регулаторните правила в областта на киберсигурността. Нормативната уредба е интерпретирана през призмата на статистическата информация за територията на Република България, чрез метода на частното към общото. Проблемът е актуален с оглед ролята на мрежовите услуги и необходимостта от гарантиране на киберсигурност на вътрешния пазар, а в мащаб и на европейската сигурност.
  Доклад
 национална сигурност, киберсигурност, европейско право
 Издадено
  24812
 Мариела Димитрова-Гализова

1. Манчева-Али. О., Компютърните технологии като добавена стойност в мениджмънта на обектите за настаняване. В: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS. YEAR III, ISSUE 2 (13), BOROVETS, BULGARIA 2019. VOLUME II KNOWLEDGE. CREATIVITY. INNOVATIONS. INDUSTRIAL MANAGEMENT. ISSN 2535-0021 (PRINT), ISSN 2535-003X (ONLINE), с. 215

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/