Юридически аспекти на регионалното развитие в Република България за периода 2004 - 2008 г.


Димитрова-Гализова, Мариела (2008) Юридически аспекти на регионалното развитие в Република България за периода 2004 - 2008 г. България в ЕС: първи резултати. Сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция посветена на 45-годишнината от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г., Велико Търново, 2008, ГорексПрес, с. 267-276, ISBN: 954-616-139-X


 Регионът според официалното разбиране на ЕС е натоварен с множество функции, широка компетентност, наднационално представителство. Накратко тази структура може да се опише с принципа „Европа близо до гражданите”, демократичност, субсидиарност, балансирано и устойчиво развитие и икономически просперитет. В доклада се разглежда икономическия и юридическия статус на региона в контекста на регионалната политика на Европейския съюз и Закона за регионалното развитие от 2008 г.
  Доклад
 регионална политика, регион, Европейска харта за регионално самоуправление,Закона за регионалното развитие
 Издадено
  24811
 Мариела Димитрова-Гализова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/