Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрен от МОН, София, издателство Просвета, 2003, 88 стр., ISBN 978-954-011-933-5; COBISS.BG-ID 1040769508 рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова


Легкоступ, Пламен (2003) Изобразително изкуство – ІI-ви клас, (съавтор с Лучия Ангелова), одобрен от МОН, София, издателство Просвета, 2003, 88 стр., ISBN 978-954-011-933-5; COBISS.BG-ID 1040769508 рец: Стоян Здравков, Анелия Андонова издателство Просвета, София


 Учебник по Изобразително изкуство за 2-ри клас. Концепцията за учебника включва изграждане на педагогически стратегии опиращи се на комплексното въздействие на изобразителното изкуство чрез системни подходи, при които се отчитат интеграционни знания, съдействащи за художествено-изобразителните дейности на учениците и тяхното интелектуално развитие.
  Учебник / Учебно помагало
 Учебник, Изобразително изкуство, 2-ри клас


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  248
 Пламен Легкоступ

2. Цанкова, Милена И., Л. С. Димитрова. Интегративните връзки на методиката на обучение по природознание и родинознание с методиката на обучение по изобразително изкуство. Сб. Интегративни връзки в обучението на студентите. Ш., УИ ”Епископ К. Преславски”, 2013г, с. 72-110. ISBN 978-954-577-837-7. (Студия)

1. Върбанова, М. Междупредметни връзки на обучението по математика във втори клас с обучението по изобразително изкуство. – В: Начално образование, 2004, № 6.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/