Атанасова 2017: Начини за разграничаване на своя и чужда реч при неформален разговор (върху материал от английски и български език).// Грозева, М. и др. (ред.) Годишник на департамент "Романистика и германистика", т. 3. София: НБУ, 130-143


Атанасова-Дивитакова, Светлана (2017) Атанасова 2017: Начини за разграничаване на своя и чужда реч при неформален разговор (върху материал от английски и български език).// Грозева, М. и др. (ред.) Годишник на департамент "Романистика и германистика", т. 3. София: НБУ, 130-143 Годишник на департамент "Романистика и германистика", т. 3. София: НБУ, 2017. ISBN: 978-954-535-993-4


 Начините за разграничаване на „своята“ от „чуждата“ реч в тази статия разглеждаме през призмата на диалогичната теория на М. Бахтин и на драматургичния подход на Ъ. Гофман. Всяко изказване представлява изложение, при което говорещият аранжира речта като изцяло „своя“ или точно предадена „чужда“, в зависимост от комуникативните цели на изказването. За разграничаването на двата говорещи гласа се използват контекстуализиращи знаци, които включват лично местоимение, глагол със специфично лексикално значение, подходяща интонация или други паралингвистични компоненти. Всяко пресъздаване на реч е творчески акт, а не механично възпроизвеждане на думи. Винаги когато включваме в речта си нещо, казано от друг, ние прибавяме към него нашето отношение, преценка и лична интерпретация.
  Статия
 двоен дискурс, говорещ, автор, аниматор, стратегии на говорещия
 Издадено
  24768
 Светлана Атанасова-Дивитакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/