Български език за чужденци. Аз говоря български. Отг. редактор – Живка Колева-Златева.


Емилиянова, Боряна (2004) Български език за чужденци. Аз говоря български. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. Велико Търново: Фабер, 2004. ISBN 954-775333-9


 
  Учебник / Учебно помагало
 български език, ОЕЕР, ниво А
 Издадено
  24744
 Боряна Емилиянова

4. Дудаш, М. Нерешени проблеми в учебниците за български език като чужд, издадени в Унгария// Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III. Elena Krejčová a Pavel Krejčí (eds). Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2016, 45 – 52. ISBN 978-80-906183-7-4. Цит на стр. 51.

5. ­­Симеонова, Н. Фонетични предизвикателства при преподаването на български език на френскоезични и португалоезични // Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III. Elena Krejčová a Pavel Krejčí (eds). Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2016, 117 – 125, ISBN 978-80-906183-7-4. Цит на стр. 125.

3. Чакърова, Кр. За някои специфични проблеми при преподаването на глаголния вид (с оглед обучението по български език като чужд) // Научни трудове на Университет по Хранителни Технологии – Пловдив, Том LXII 2015, 877–881. Цит. на стр. 878, 879.

2. Нишева, Божана. Безeквивалентната лексика в учебниците по български език за чужденци // Opera Slavica. XXIII, 2013, 4, 295–302. – Цит. на стр. 297. Топузов, Н. България и българското в учебниците по български език за чужденци // Opera Slavica XXIII, 4, 2013, 369 – 376. Цит. на стр. 376.

1. Топузов, Н. Текстоцентрично обучение по практически български език (за студенти филолози в Полша). Torun, 2006. Цит. на стр. 117.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/