Към проблема за мотивацията на българския учител / Лидия КолеваTI=Педагогически алманах : педагогическо списание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" ISSN: 1310-358X.- God. 17, br. 1 (2009), s. 78-82


Колева, Лидия (2009) Към проблема за мотивацията на българския учител / Лидия КолеваTI=Педагогически алманах : педагогическо списание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" ISSN: 1310-358X.- God. 17, br. 1 (2009), s. 78-82


 
  Статия
 
 Издадено
  24742
 Лидия Колева

1. в: Златкова-Дончева, К. (2020). Приобщаващо образование за деца в риск и деца с емоционално поведенчески проблеми. Бургас: ЛИБРА СКОРП, 470 с., ISBN:978-954-471-647-9

2. В: Кутева – Цветкова,В. Теоретични основи на възпитанието. Велико Търново:Фабер, с.65,ISSBN:978-619-00-1103-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/