По въпроса за музикалната интелигентност


Марчева, Пенка (2006) По въпроса за музикалната интелигентност Българско музикознание, БАН - Институт по музикознание, 2006, ХХХ (1), с.67-80, ISSN: 0204-823X.- XXX, COBISS.BG-ID 1171041764


 В статията е представено теоретично изследване по въпроса за същността на музикалната интелигентност. Негова начална точка е идеята на Айзенк за същността на интелигентността като универсална способност, свързана с обработване на информация. Ключово присъствие притежава Теорията на Х.Гарднър за множествените интелигентности, върху чиято основа се разработва проблематиката за музикалната интелигентност.
  Статия
 интелигентност, Теория за множествените интелигентности, музикална интелигентност
 Издадено
  24735
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/