Символът през погледа на педагога


Марчева, Пенка (2004) Символът през погледа на педагога София: БПС, 2004 ([София] : Док. център Авангард), 51 с., ISBN 954-9782-95-6, COBISS.BG-ID 1041310948


 Значимостта на проблема за присъствието на символиката в педагогическия процес в началното училище се определя от сравнително малкото на брой конкретни проучвания по отношение на развитието на знаково-символната функция на съзнанието в контекста на взаимодействие с изкуство – музика и литература – при деца от начална училищна възраст. Факт е, че проблематиката е интердисциплинарна и съдържа потенциален положителен ефект за обогатяване на теоретичната платформа на педагогиката, психологията и методиката на обучение. Необходими са теоретично - методически изследвания, които да обосноват цялостното афективно и когнитивно развитие на психиката на ученика в условията на конкретна педагогическа дейност.
  Книга
 Символика, символ, знаковост, обучение в начална училищна степен
 Издадено
  24734
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/