Изследване на основни мисловни процеси и операции в обучението по музика в начална училищна възраст


Марчева, Пенка (2002) Изследване на основни мисловни процеси и операции в обучението по музика в начална училищна възраст Музикални хоризонти, 2002, XXXVII, (7) ,с.23-26. Print ISSN: 1310-0076. COBISS.BG-ID 1160328420


 В статията е представено изследване на някои основни мисловни операции в условията на музикално обучение в началното училище. Доказва се хипотезата, че интелектуалните процеси на учениците от 1.-4. клас могат да бъдат развивани в процеса на общуване с музика.
  Статия
 мисловни операции, обучение по музика, начална училищна възраст
 Издадено
  24725
 Пенка Марчева

1. Булева-Петрова, Марияна (2003) Хармонията на Веселин Стоянов: щрихи към проблема за музикалното мислене като знак на културна идентичност - Българско музикознание - "Музика и културна идентичност", 2003, 4, с. 147-155. Print ISSN: 0204–823X , цитиране на с.149, COBISS.BG-ID - 1119623396

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/