Интегриране на учебните цели в обучението по музика и литература в начална училищна степен


Марчева, Пенка (2004) Интегриране на учебните цели в обучението по музика и литература в начална училищна степен Образование и квалификация:Двумесечно научнометодическо списание, 2004, Print ISSN: 0861-976X- 2, XII (2), с.51-60 COBISS.BG-ID 1163663076


 В статията е разгледана същността на педагогическите цели, свързани с обучението по музика и литература на основата на таксономията на Блум.
  Статия
 интегриране, педагогически цели, обучение по музика, обучение по литература, начално училище
 Издадено
  24724
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/