Педагогически аспекти на музикалната диагностика в начална училищна възраст


Марчева, Пенка (2003) Педагогически аспекти на музикалната диагностика в начална училищна възраст София, БПС, 2003. ISBN 954-9782-94-8, 98 с.COBISS.BG-ID 1044822244


 Книгата съдържа музикалнопедагогически технологии за измерване равнището на жанрово осмисляне на музикални творби и определяне на тяхната форма-структура като проява на музикално мислене в начална училищна възраст. Тя съдържа основните измерителни процедури, включени в изследването от дисертационен труд на тема: Прояви на музикално мислене при определяне на жанровост и елементарни форми-структури в начална училищна възраст. .
  Книга
 музикална диагностика, музикално мислене, жанр, форма-структура
 Издадено
  24723
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/