Прояви на музикално мислене при определяне на жанровост и елементарни музикални форми-структури в начална училищна възраст


Марчева, Пенка (2001) Прояви на музикално мислене при определяне на жанровост и елементарни музикални форми-структури в начална училищна възраст София,COBISS.BG-ID 1262084580


 В дисертацията се проследяват някои от прояви на музикалномисловния процес при ученици в начална училищна възраст - жанрово осмисляне и структурно мислене. Изследват се възможностите на учениците от 1. до 4. клас за опериране с музикална информация на съдържателно ниво. Потърсена е корелативна зависимост между тези прояви и общата интелигентност.
  Дисертация
 музикално мислене, жанрово осмисляне, структурно мислене, обща интелигентност
 Издадено
  24685
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/