Българистични проучвания - 9 : Актуални проблеми на българистиката и славистиката : Сб. докл. от VIII междунар. науч. сес., В. Търново, авг. 2002


Донев, Владимир (2003) Българистични проучвания - 9 : Актуални проблеми на българистиката и славистиката : Сб. докл. от VIII междунар. науч. сес., В. Търново, авг. 2002 В. Търново : Фабер, 2003; ISBN 954-775-281-2; COBISS.BG-ID 1042210276


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  24673
 Владимир Донев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/