Иновативното в приобщаващото образование. - В: От приобщаване към участие в образователния процес. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 7-45. ISBN 978-619-208--


Гърбачева, Анелия (2018) Иновативното в приобщаващото образование. - В: От приобщаване към участие в образователния процес. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 7-45. ISBN 978-619-208-- Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 Стремежът към приобщаващото образование е равностоен на стремежа за създаване на бъдеще за всеки ученик и за формиране на идеалния тип личност на XXI век. Образованието е изправено пред нови предизвикателства и отговорности, което преминава в необходимостта от постоянна иновативност. В синхрон с представената интердисциплинарна същност на принципите за равенство и справедливост, в студията се пресъздава тяхното присъствие в класната стая и училището посредством изведените характеристики на адаптацията на обучението и отношенията на сътрудничество между специалистите и учениците. Проблематизирането на въпросите, свързани с отношението на педагогическите специалисти спрямо основните функции на тези два принципа води до убедеността, че всеки от нас и всички заедно сме тези, които обновяваме образователната практика ежедневно.
  Студия
 приобщаващо образование, приобщаващо училище, принцип за равенство, принцип за справедливост, адаптация на обучението, сътрудничество
 
  24655
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/