България в рамката на европейската медийна политика


Маринова, Марина (2010) България в рамката на европейската медийна политика Сб. от Осма национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 17-18 ноември 2009 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 343-369. ISSN 1313-8138


 Докладът представя българските медии в общоевропейски контекст
  Доклад
 медии, политика, закон


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  24640
 Марина Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/