Телевизионният дискурс. Археология на знанието, несъперничещо на писания текст


Маринова, Марина (2006) Телевизионният дискурс. Археология на знанието, несъперничещо на писания текст Сб. от Трета национална научна конференция с международно участие "Книгата и безкнижната цивилизация", София, 1 ноември 2005 г. Ред. П. Парижков. София: "За буквите - О писменехь", 2006, с. 412-424. ISBN - 10: 954-8887-19-3. ISBN - 13: 978-954-8887-19-9


 Телевизионният дискурс е анализиран от перспективата на Мишел Фуко и неговата археология на знанието.
  Доклад
 Археология на знанието, Мишел Фуко, дискурс, телевизия


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  24632
 Марина Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/