Публицистичният език - средство за реконструкция на историческото време


Маринова, Марина (2006) Публицистичният език - средство за реконструкция на историческото време Сб. от Четвърта национална научна конференция "Библиотеки, четене, комуникации", Велико Търново, 22-23 ноември 2005 г. Ред. Л. Георгиев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, с. 121-131. ISBN - 10: 954-524-553-0. ISBN - 13: 978-954-524-553-4


 Анализирани са публицистичните текстове в сборника "Задочни репортажи за България" на Георги Марков.
  Доклад
 текст, публицистика, репортаж, историческо време


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  24631
 Марина Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/