"За съперничеството и толерантността между чешки и словашки език преди и след разделянето на Чехословакия"


Константинова, Даниела (2001) "За съперничеството и толерантността между чешки и словашки език преди и след разделянето на Чехословакия" Обществата в преход – теории и практики. Сборник доклади от Шестата международна научна конференция. Съст. Т. Калейнска. Велико Търново: Европейски информационен център, 2001, с. 145–150. ISBN 954-90888-1-2 COBISS.BG-ID 1039394788


 
  Доклад
 словашки език, чешки език, исторически развой, политическа ситуация
 Издадено
  24619
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/