Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по шифър 05.07.01 "Педагогическа технология за стимулиране развитието на четивната компетентност на учениците от ІV клас" В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 46 с.


Попова, Любомира (2005) Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по шифър 05.07.01 "Педагогическа технология за стимулиране развитието на четивната компетентност на учениците от ІV клас" В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 46 с. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 46 с.


 
  Дисертация
 
 Издадено
  24614
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/