„Радост – ти дете от Рая...“ – етос и патос на един популярен текст. Шилeровата поетика в съвременния европейски контекст. – Проглас, 2018, том 27, (кн. 2), с. 194-202. Print ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196


Иванова, Ралица (2018) „Радост – ти дете от Рая...“ – етос и патос на един популярен текст. Шилeровата поетика в съвременния европейски контекст. – Проглас, 2018, том 27, (кн. 2), с. 194-202. Print ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196 УИ "Св. св. Кирил и Методий"


 Обект на разсъждение в статията е директивата на ЕC за засилено интегриране на европейската тематика в образователния процес с цел изграждане на единна европейска идентичност като предпоставка за успеха на вътрешноевропейската интеграция. Проследяват се контрааргументите за тази инициатива, като се посочват начини за нейното модифициране в контекста на алтернативната на понятието европейска идентичност концепция под наименованието Doing European. Като илюстративен материал се представят съвременни немскоезични литературни произведения, тематизиращи критично-ироничен поглед по отношение на европейската идентичност и европейската ценностна система и поставящи въпроса за тяхното преосмисляне в съвременния европейски контекст – разказа на австрийската писателка Улрике Ленгле ‘Freude schöner Götterfunken’ – банален прочит на Шилеровата естетика, почиваща върху идеята за свободата на личността и ненакърнимостта на човешкото достойнство – и ‘Europa’ на германската авторка Улрике Дрезнер – представящ европейския континент като пъзел, чиито елементи произволно могат да бъдат размествани и пренареждани.
  Статия
 европейска идентичност, eвропейски ценности, Doing European
 Издадено
  24583
 Ралица Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/