Прилагателни за цвят в английския и българския книжовен език.


Генова, Дафинка (1994) Прилагателни за цвят в английския и българския книжовен език. Непубликувана дисертация за присъждане на научната и образователна степен "Доктор"


 
  Дисертация
 
 
  24548
 Дафинка Генова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/