Петров, П. Демократични или тоталитарни тенденции в земеделската идеология.


Петров, Петър (1998) Петров, П. Демократични или тоталитарни тенденции в земеделската идеология. Общества в преход. Сборник доклади от II международна научна конференция, май 1997 г. ИДЦ на Съвета на Европа, В. Търново, 1998, с. 119-127, ISBN: 954-9507-29-7.


 Представени са опитите на БЗНС за налагане на тоталитарни принципи по време на самостоятелното земеделско управление посредством кооперирането на селяните.
  Доклад
 Земеделска идеология, кооперация, кооперативен строй, етатизъм, тоталитаризъм, демокрация
 Издадено
  24534
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/