М. Гърмидолова. Изобразителното изкуство като информационен източник. Сб. от ІІ Есенен научно-образователен форум „Съвременни предизвикателства пред учителската професия“, София, 24-25 ноември 2012, СУ „Св. Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, Ред. Габриела Каменова, София: СУ-ДИУУ, с. 284-292. ISSN 1312-899Х Справка: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПРОДЪЛЖАВАЩО образование. – София: СУ “Св.КлиментОхридски”. Департамент за информация и усъвършенстване на учители, 2006- ISSN 1312-899X (оnline)


Гърмидолова, Мариана (2012) М. Гърмидолова. Изобразителното изкуство като информационен източник. Сб. от ІІ Есенен научно-образователен форум „Съвременни предизвикателства пред учителската професия“, София, 24-25 ноември 2012, СУ „Св. Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, Ред. Габриела Каменова, София: СУ-ДИУУ, с. 284-292. ISSN 1312-899Х Справка: Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПРОДЪЛЖАВАЩО образование. – София: СУ “Св.КлиментОхридски”. Департамент за информация и усъвършенстване на учители, 2006- ISSN 1312-899X (оnline) ISSN 1312-899X (оnline)


 
  Статия
 
 Издадено
  24531
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/