Върху проблема за обемните модели при овладяване на знания по конструктивно-техническа дейност.


Гайдова, Радка (1992) Върху проблема за обемните модели при овладяване на знания по конструктивно-техническа дейност. НК, Развиващи функции на учебния процес, ВТУ, 1992.


 В докладът се проучва проблема за формиране у децата на разбиране за взаимовръзката между техническите параметри ( сложност, разположение, връзки и зависимости,…) на предметните модели в обучението по конструктивно-технически дейности, както и в самостоятелните форми на дейността.
  Доклад
 техника, модели, параметри, задачи,обучение
 Издадено
  2453
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/