По някои въпроси на юридическата глотогенеза


Динева-Карабаджакова, Росица (2018) По някои въпроси на юридическата глотогенеза Сборник доклади от международна кръгла маса. 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция. Велико. Търново: Фабер, 2018, с. 223-239, ISBN 978-619-00-0816-3, COBISS.BG-ID 1287398628.


 В доклада са разгледани основните теории за произхода на езика в исторически и съпоставителен план. Теориите за произхода на езика са съпоставени с теориите за възникването на правото и специфичния език, на който то се изразява. Юридическата глотогенеза е обоснована като социокултурен процес, който е обусловен от различни фактори и е последица от едновременното развитие на правото, на юридическото мислене и на особения език, на който правото се изразява. Изведена е тезата, че правното явление възниква с появата на юридическото мислене – първоначално чрез създаването на правни понятия, а впоследствие – на цялостна система на юридическа терминология и създаване на юридически конструкции чрез правно конструиране и моделиране на обществената действителност.
  Доклад
 юридически език, езиково изразяване в правото, юридическа глотогенеза, юридическо мислене, юридическа лингвистика, юридическа терминология, юридическа конструкция, юридическо конструиране, правно моделиране, теории за възникване на езика.
 Издадено
  24528
 Росица Динева-Карабаджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/