Юридическият терминологичен неологизъм "джендър" в Истанбулската конвенция


Динева-Карабаджакова, Росица (2018) Юридическият терминологичен неологизъм "джендър" в Истанбулската конвенция De jure, 2018, № 1, с. 56-68, ISSN 1314-2593, COBISS.BG-ID 1282752228.


 В статията е направен теоретичен анализ на понятието „джендър“ от гледна точка на джендър теорията. Породените от превода на български език неясноти в значението на термините gender и sex са разгледани от гледна точка на семиозиса им. Обоснована е необходимостта от въвеждането на термина „джендър“ като юридически неологизъм в българската терминологична правна система, с оглед бъдеща ратификация на Истанбулската конвенция.
  Студия
 джендър, пол, правен неологизъм, юридически език, езиково изразяване в правото, неясноти в правото, семиозис, семантика, социален пол, социална роля, джендърна идентичност, насилие, основано на пола, сексуален тормоз, домашно насилие.


Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  24527
 Росица Динева-Карабаджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/