Инвестициите във финансови инструменти и активи – обект на счетоводното отчитане.


Петрова, Петя (2004) Инвестициите във финансови инструменти и активи – обект на счетоводното отчитане. Сб. от международна научно-практическа конференция „Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз“, Свищов, 27 – 29 май 2004 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов”, 2004, с. 208 – 213. ISBN 954-23-0185-5 COBISS.BG-ID 10422331364


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Икономика
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  24521
 Петя Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/