Технологични изисквания към счетоводното отчитане на инвестициите във финансови активи.


Петрова, Петя (2006) Технологични изисквания към счетоводното отчитане на инвестициите във финансови активи. Сб. от международна научно-практическа конференция „Евроинтеграционните процеси и предизвикателства пред стопанската отчетност, анализа и одита“, Свищов, 27-28 октомври 2006 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, 2006, с. 146 – 150. ISBN 978-954-23-0319-0


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  24513
 Петя Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/